Shizuoka Rokin 70th anniversary
logo / poster

photo : shinichi koshio