keirin

"keirin the human sports"

 

photo : shoji uchida